Disclaimer

 

ALGEMEEN

Deze website (www.servagri.be) is eigendom van Servagri NV, met zetel te B-7501 Orcq, Zone Industrielle Tournai-Ouest, Rue de la terre à briques 3, hierna genoemd “Servagri”..

Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, en meer bepaald geeft u hierbij de toestemming aan Servagri om uw persoonsgegevens te verzamelen conform de hierna vermelde privacy verklaring . Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

DISCLAIMER

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. De verleende informatie en/of adviezen dienen te allen tijde te worden geverifieerd alvorens op basis hiervan te handelen. Servagri garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het actueel zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

 Servagri is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.
Noch Servagri, noch haar medewerkers  zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Servagri kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

 

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Servagri of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Servagri hetzij eigenaar hetzij licentienemer.

 

PRIVACY VERKLARING

Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door Servagri worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door Servagri worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart in bijlage.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om deze op te nemen in ons klantenbestand en voor marketing doeleinden.

De gegevens zullen voor geen ander doeleinden worden aangewend, noch langer bewaard dan nodig voor de verwezenlijking van de voormelde doeleinden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden,

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens, zoals voorzien door de Privacywet.

 

VARIA

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leuven.